Brace Potkonjaka 16, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Projekti

Inventory and guidelines for the establishment of biodiversity monitoring in order to protect the swamp "Tišina" in the flooded area of the Sava River

(Inventarizacija i uspostavljanje monitoringa biodiverziteta u cilju zaštite bare Tišina u plavnom području rijeke Save)

Nosilac: DIZB
Period: 01.10.2015. – 15.10.2016.
Donator: Euronatur

Glavni cilj:

 • Inventarizacija i monitoring ključnih grupa biodiverziteta za uspostavljanje temelja održivog razvoja

Ciljevi:

 • Veći stepen naučnog poznavanja distribucije i brojnosti ključnih grupa avifaune, herpetofaune i ihtiofaune;
 • Uspostavljanje monitoringa avifaune i drugih ključnih grupa sa aneksa Dikretiva o pticama i Dir. o staništima;
 • Izrada registra faktora ugrožavanja biodiverziteta i zagađivača bare;
 • Izrada mapa područja;
 • Upravljanje i održivo korišćenje ribljih vrsta u cilju održavanja stabilnih populacija i očuvanog staništa;
 • Zagovaranje pravne zaštite močvarno-barskog kompleksa kao centra biodiverziteta i IBA područja uz rijeku Savu;
 • Promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Tišine i njenje okoline;
 • Obogaćivanje turističke ponude područja;
 • Implementacija rezultata projekta u plan zaštite prirode opštine Šamac i druge prostorno-planske I strateške dokumente.

Aktivnosti i rezultati:

 • Terenska i literaturna istraživanja i inventarizacija kljnučnih grupa biodiverziteta;
 • Izrda spiska flore močvarno-barskog kompleksa;
 • Obilazak terena i popis staništa;
 • GIS analiza i izrada mapa područja;
 • Popis izvora, vrsta i prirode zagađivača i kartiranje faktora ugrožavanja životne sredine;
 • Formiranje spiska i opisa faktora ugrožavanja biološke raznovrsnosti;
 • Definisanje monitoringa biodiverziteta (Analiza svih bioloških, ekoloških, prostornih i socio-ekonomskih podataka; Određivanje lokacija i površina za periodični i operativni monitoring biodiverziteta; Izbor ključnih vrsta za praćenje);
 • Sastanci sa akterima i lokalnom zajednicom;
 • Izrada brošure projekta sa opisom mjera prilagođavanja privrednih djelatnosti koje ugrožavaju prirodu I mjera; ublažavanja negativnih uticaja na biodiverzitet;
 • Dostavljanje projektnog izvještaja interesnim stranama u formi pogodnoj za preuzimanje svih podataka;
 • Sastanak sa predstavnicima Zavoda i terenski obilazak zajedno sa predstavnicima lokalne zajednice;
 • Izrada i montaža info-eduktavine table, plakata i naljepnica o vrstama, staništima i potencijalima održivog razvoja;
 • Učećše na lokalnim sajmovima sajmovima razvoja, poljoprivrede i zanata sa obogaćivanjem ponude izlagača;
 • Medijska promocija rezultata projekta.