Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banja Luka info@dizb.org +387 66 783 051

Inventarizacija i uspostavljanje monitoringa biodiverziteta u cilju zaštite bare “Tišina” u plavnom području rijeke Save

Nosilac: DIZB

Trajanje: 01.10.2015. – 15.10.2016.

Lokacija: opština Šamac

Donator: Euronatur, The Aage V. Jensen Foundation, Umweltstiftung Michael Otto

Ukratko o projektu:  Močvarno-barski kompleks Tišina i Odmut obuhvata jednu od posjednjih kontinentalnih bara i močvara uz rijeku Savu. Iako je evidentno bogatstvo ekosistetma i vrsta, ovo područje nije bilo sistematski istraživano, a istovremeno je zabilježeno mnogo faktora ugrožavanja biodiverziteta (miniran teren, ubrzano zarastanje i zatrpavanje bara, presušivanje i pomor ribe, odlaganje otpada i otpadnih voda, krivolov itd.). U dosadašnjem periodu bilo je nekoliko ideja za zaštitu ovog područja kroz različite programe (Natura 2000, mreža zaštićenih područja, IBA područje itd.), ali nije bilo konkretnih akcija na njenoj pravnoj zaštiti. Kroz ovaj projekat izvršeno je istraživanje terena i potvrđeno prisustvo 6 Natura 2000 staništa, 125 vrsta ptica, 21 vrsta riba, 12 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 175 vrsta vodenih biljaka, definisane su najjednostavnije mjere monitoringa ključnih vrsta i ekosistema, evidentirani i kartirani faktori ugrožavanja biodiverziteta i formirana baza podataka,  definisane su smjernice za aktivnu zaštitu i održivo upravljanje vrstama i staništima, izrađene prve mape područja, anketirano je lokalno stanovništvo o potrebi zaštite i razvoja ovog područja. U pogledu promocije područja izrađeno je 1500 brošura, 500 postera, 200 naljepnica, 300 suvenira, 20 majica koji su promovisani na lokalnim sajmovima, podignute su prve info-edukativne table za posjetioce. Ono što je najvažniji rezultat projekta jeste podnošenje inicijative za zaštitu ovog područja Skupštini opštine Šamac koja je istu jednoglasno usvojila čime je područje postalo pravno zaštićeno kasnije odlukom Vlade RS u oktobru 2019. godine kao Zaštićeno stanište Tišina na površini od 195 ha.